IML template 001

قالب های جداره نازک IML

  • ساخت انواع قالب های جداره نازک برای تولید ظروف IML