پریفرم

  • طراحی و ساخت قالبهای پریفرم و هاترانر از 6 گرم تا 900 گرم 
  • تعمیر انواع قالبهای پریفرم و هاترانرهای پریفرم از 8 کویت تا 96 کویت